Voorwaarden gebruik Dukenburg.nl

Wanneer u zich op Dukenburg.nl registreert voor een account, gaat u akkoord met het navolgende.

Dukenburg.nl is een site die zich richt op de gemeentes: Beuningen, Druten, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen. Daarnaast is Dukenburg.nl een platform waarbij, in de ruimste zin des woords, wordt getracht om de vraag en aanbod van bedrijven, verenigingen en (culturele)instellingen bijeen te brengen. Daartoe streeft Dukenburg.nl ernaar om een zo volledig mogelijke database te hebben van alle instellingen en bedrijven van de aangegeven gemeentes

Dukenburg.nl kan besluiten om de gegevens die u hebt ingevuld en waarbij zulks is vermeld, te gebruiken voor publicatie op de site. Dukenburg.nl zal uw gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken of doorverkopen c.q. ter beschikking stellen van derden. 

De redactie van Dukenburg.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor  de beelden en teksten die hier door u worden geüpload. Beeldmateriaal en teksten dienen rechtenvrij te zijn. Mocht het zo zijn dat er een probleem met auteursrecht is of ontstaat en dat Dukenburg.nl daarvoor aansprakelijk wordt gesteld dan zijn we helaas genoodzaakt deze aansprakelijkheid (en mogelijke kosten) op uw organisatie te verhalen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dukenburg.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van gegevens die organisaties zelf hebben opgegeven, kan Dukenburg.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dukenburg.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dukenburg.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Dukenburg.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Dukenburg.nl worden aanbevolen. Sterker nog: Dukenburg.nl fungeert slechts als portaal voor gegevens die door andere organisaties kunnen worden bekeken. Dukenburg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dukenburg.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Dukenburg.nl kan ten aller tijden zonder opgave van reden accounts of informatie verwijderen. Illegale vermeldingen of praktijken zullen worden verwijderd en aangegeven bij politie.

Dukenburg.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die u zelf verschaft hebt voor deze site, nog actueel is. 

Dit blok bevat onverwachte of ongeldige inhoud.

All rights reserved Dukenburg.nl heeft alles in het werk gesteld om alle informatie op het platform “up to date” te houden. Mochten er toch fouten en / of onterechte meldingen zijn laat het de webmaster weten, en we zullen het zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen. ( beheer@Dukenburg.nl )

 

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Mooi als je dit zou willen delen: